Användarvillkor

Användarvillkor

Ditt avtal
Allt innehåll på denna webbplats (”Webbplatsen”) ägs och drivs av Continental Bakeries North Europe AB, 556547-4524, Näckrosvägen 19, 28672 Åsljunga och görs tillgänglig för dig endast för informationsändamål. Genom att öppna eller använda denna webbplats godkänner du dessa villkor och vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner dessa villkor och sekretesspolicyn får du inte använda den här webbplatsen.

Din användning av webbplatsen
Om inget annat anges, tillhandahålls webbplatsen för din personliga och icke-kommersiella användning. Du får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensera, skapa avledande verk från, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från webbplatsen. Du får visa och elektroniskt kopiera, ladda ner och skriva ut kopior av materialet på webbplatsen för din egen icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte ändrar eller tar bort några upphovsrättsliga, varumärken eller andra äganderättsmeddelanden. All annan användning av material på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till, ändring, reproduktion, distribution, återpublicering, visning eller överföring av innehållet, utan vårt föregående skriftliga tillstånd, är förbjudet.

Allt material som du laddar ned, inklusive men inte begränsat till programvara, filer, grafik, data eller annat innehåll ägs av oss eller våra licensgivare. När du laddar ner dessa material, tillhandahålls de av oss under en licens som kan återkallas. Vi behåller komplett och fullständig rätt till programvaran och till alla associerade immateriella rättigheter. Du får inte omfördela eller sälja materialet, och du får inte heller omvandla, demontera eller på annat sätt konvertera det till något annat format. Du får inte heller skapa eller bädda in en hyperlänk till andra webbplatser.

Varumärken
Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn (kollektiv benämning ”Märken”) som används på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av oss eller andra respektive ägare som har gett oss rätt och licens att använda sådana varumärken.
Vid användning, kopiering eller ändring av dessa märken, utan vårt tidigare skriftliga samtycke, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder.

Material du skickar in
Du bekräftar att du är ansvarig för eventuella bidrag du gör, inklusive lagligheten, tillförlitligheten, lämpligheten, originaliteten och upphovsrätten till sådant material. Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via webbplatsen något innehåll som är bedrägligt, förolämpande, obscent, hotfullt, inkräktar på integriteten eller publicitetsrättigheter, missbruk, olaglig eller på annat sätt anstötlig, eller som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryta mot någon parts rättigheter eller på annat sätt ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på webbplatsen.

Förutom personliga uppgifter som vi samlar in från dig i enlighet med vår sekretesspolicy, kommer alla kommentarer, förslag, idéer, grafik eller annan information som du kommunicerar med oss ​​via denna webbplats att bli vår egendom, även om avtalet har upphört. Vi och våra designers kommer att ha frihet att kopiera, avslöja, distribuera, införliva och på annat sätt använda de material du skickar för alla kommersiella eller icke- kommersiella ändamål, utan någon skyldighet att kompensera dig eller andra för materialet.

Friskrivningsklausul
Vi ger inga garantier eller upplysningar om huruvida webbplatsens innehåll är korrekt eller fullständigt. Denna webbplats och dess material, information, tjänster och produkter på denna sida, inklusive, utan begränsning till, text, grafik och länkar, tillhandahålls ”som det är” och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avvisar vi alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång, frihet från datavirus och garantier som härrör från handelsbruk eller prestanda. Vi representerar eller garanterar inte att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria. Dessa fel kommer att korrigeras om det behövs. Vi garanterar heller inte att denna webbplats eller servern som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi ger inga garantier eller föreställningar om användningen av materialet på denna webbplats vad gäller fullständighet, korrekthet, noggrannhet, tillräcklighet, användbarhet, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Utöver ovanstående och i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ansvarar du (och inte vi) för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering.

Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för några direkta, indirekta, speciella, straffande, oavsiktliga, exemplifierande följdskador eller skador, oavsett om vi tidigare har informerats om möjligheten att sådana skador, oaktsamhet eller annan teori som härrör från eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller tillämpa informationen, tjänsterna och materialen som finns tillgängliga på denna webbplats. Dessa begränsningar ska gälla oavsett ett misslyckande med väsentliga ändamål med en begränsad åtgärd.

Skadeersättning
Du samtycker till att hålla våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer skadefria, från och mot alla förluster, kostnader, skador och arvoden, inklusive rimliga advokatkostnader och rättegångskostnader som följer av eventuella brott mot dessa villkor och bestämmelser eller aktiviteter som är relaterade till ditt Internet-konto (inklusive, men inte begränsat till, oaktsamhet eller felaktigt beteende), av dig eller någon annan person som använder webbplatsen med ditt Internet-konto.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats kan ge tillgång till andra Internet-webbplatser. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser, och du får tillgång till dem uteslutande på egen risk. Vi stöder eller godkänner inte heller några produkter eller information som erbjuds på webbplatser som du når via denna webbplats. Kolla adressen för Uniform Resource Locator (URL) som finns i din webbläsare för att avgöra om du fortfarande finns på vår webbplats eller har flyttat till en annan webbplats.

Jurisdiktion
Denna webbplats är endast avsedd för användning i Sverige www.gille.se (“Jurisdiktion”). Vi garanterar inte på något vis eller antyder att material på webbplatsen är lämpliga för användning utanför jurisdiktionen. Om du använder webbplatsen från en plats utanför jurisdiktionen är du ensamt ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Eventuella anspråk avseende webbplatsen eller användningen av denna ska regleras av jurisdiktionens interna materiella lagstiftning, utan hänsyn till konflikt med gällande lagstiftning och du samtycker till att jurisdiktionen och platsen i något rättsligt förfarande som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterade till denna webbplats ska ske i domstolarna på vår kontorsanläggning.

Ändring av webbplatsen och dessa villkor
Genom att tillhandahålla material på denna webbplats lovar vi inte att materialen kommer att vara tillgängliga för dig. Vi har rätt att säga upp hela eller någon del av denna webbplats när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss även rätten att när som helst ändra villkoren, bestämmelserna och meddelandena för denna webbplats. Genom din användning av denna webbplats ska du anses vara medveten om sådan förändring. Du godkänner att regelbundet granska dessa villkor för att verifiera ändringar.

Uppsägning av detta avtal
Detta avtal träder i kraft tills det avslutas av någon av parterna. Du kan när som helst säga upp avtalet genom att förstöra allt material som erhålls från denna webbplats, tillsammans med all relaterad dokumentation och alla kopior och installationer. Vi kan säga upp detta avtal när som helst och utan föregående meddelande om du, enligt vår bedömning, bryter mot något eller några av villkoren i detta avtal. Vid uppsägning måste du förstöra alla material och sluta att använda denna webbplats.

Övrigt
Om någon föreskrift i detta avtal är olaglig, ogiltig eller som ej kan påtvingas, fortsätter resterande föreskrifter i avtalet att gälla.